ساختار سازمانی کنفرانس

درباره کنفرانس > ساختار سازمانی کنفرانس >

رئیس کنفرانس
فرزانه براتی (معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکار های دستیابی به توسعه پایدار)
دبیر علمی کنفرانس
دکتر علی دشتی شفیعی