اعضای هیات علمی و کمیته داوران

صفحه اصلی > اعضای هیات علمی و کمیته داوران

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

1.       

جناب آقای دکتر علی دشتی شفیعی

دانشگاه شمال

2.       

سرکار خانم دكتر مهناز ميرزا ابراهيم طهراني

            دانشگاه آزاد اسلامی تهران

3.       

سرکار خانم مهندس فرزانه براتی

معاون  پژوهش مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

4.       

جناب آقای دکتر محمد دیده بان

دانشگاه صنعتی جندی شاپور

5.       

جناب آقای دکتر کورش مومنی

دانشگاه صنعتی جندی شاپور

6.       

جناب آقای دکتر کورش عطاریان

دانشگاه صنعتی جندی شاپور

7.       

جناب آقای دکتر محسن تابان

دانشگاه صنعتی جندی شاپور

8.       

جناب آقای دکتر بهروز شایق بروجنی

دانشگاه شهر کرد

9.       

جناب آقای دکتر رضا کامگار

دانشگاه شهر کرد

10.   

جناب آقای دکتر محمدرضا پور طبری

دانشگاه شهر کرد

11.   

جناب آقای دکتر علی حیدری

دانشگاه شهر کرد

12.   

جناب آقای دکتر سید وحید میر مقتدایی

دانشگاه شهر کرد

13.   

جناب آقای دکتر حامد رضا ظریف

دانشگاه شهر کرد

14.   

جناب آقای دکتر جلیل مسعودی فرد

دانشگاه پیام نور خراسان شمالی

15.   

جناب آقای دکتر آرش صدری

دانشگاه پیام نور خراسان شمالی

16.   

جناب آقای دکتر جعفر شهاب الملک

دانشگاه پیام نور خراسان شمالی

17.   

جناب آقای دکتر مهدی مقتدی نژاد

دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

18.   

جناب آقای دکتر نبی اوهانی زنوز

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری تهران

19.   

سر کار خانم الهام پور مهابادیان

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب